Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej      

 

Celem Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jest rozwój i promocja dyscypliny naukowej "Inżynieria lądowa" w kraju i za granicą, w tym edukacja, promocja oraz działalność prewencyjna w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Fundacja realizuje powyższe poprzez: finansowanie badań naukowych, organizowanie i współorganizowanie oraz finansowanie wykładów, seminariów, konferencji naukowych oraz innych spotkań edukacyjnych i naukowych, promowanie wyników własnych badań oraz wyników badań innych placówek krajowych i zagranicznych o charakterze naukowo-badawczym za pośrednictwem działalności wydawniczej, internetu oraz innych środków przekazu, organizowanie i finansowanie pobytów w Polsce wybitnym naukowcom, w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych, upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji, w kraju i za granicą, za pośrednictwem radia, telewizji, wydawnictw książkowych i prasowych oraz internetu, tworzenie bazy danych o kadrze i działalności ośrodków naukowych w kraju i za granicą, dofinansowywanie placówek naukowych w kraju i za granicą, fundowanie stypendiów dla osób fizycznych na prace naukowo-badawcze w kraju i za granicą, organizowanie imprez publicznych mających na celu propagowanie najnowszych osiągnięć naukowych, współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.